Zarządzanie/Administrowanie Nieruchomościami

Zarządzanie Nieruchomością rozumieć możemy jako wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, rozszerzonych o podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz - gdy jest to możliwe - podwyższenie jej wartości, a także aktywne doradztwo i planowanie działań służących temu celowi. Wszystkie podejmowane przez firmę działania wykonywane są z pełnym poszanowaniem prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości. Obsługa wspólnoty mieszkaniowej i jej członków: Przejęcie w imieniu Wspólnoty zarządzanej nieruchomości od dotychczasowego administratora, w tym dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – NIP, regon, rachunek bankowy, przygotowanie planu finansowego, Statutu oraz podstawowych uchwał Przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty sprawozdań, prowadzenie korespondencji i reprezentowanie na zewnątrz interesów Wspólnoty w zakresie określonym właściwym pełnomocnictwem Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali Przygotowywanie i obsługa zebrań, projektów planów gospodarczych, planów remontów oraz projektów uchwał Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów samorządowych w sprawach dotyczących nieruchomości Weryfikacja umów związanych z obsługą nieruchomości Inne czynności dotyczące administrowania nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową