Oferta

Zarządzanie Nieruchomością rozumieć możemy jako wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, rozszerzonych o podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz - gdy jest to możliwe - podwyższenie jej wartości, a także aktywne doradztwo i planowanie działań służących temu celowi. Wszystkie podejmowane przez firmę działania wykonywane są z pełnym poszanowaniem prawa  własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości.

 

Obsługa wspólnoty mieszkaniowej i jej członków:

  • Przejęcie w imieniu Wspólnoty zarządzanej nieruchomości od dotychczasowego administratora, w tym dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej
  • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – NIP, regon, rachunek bankowy, przygotowanie planu finansowego, Statutu oraz podstawowych uchwał
  • Przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty sprawozdań, prowadzenie korespondencji i reprezentowanie na zewnątrz interesów Wspólnoty w zakresie określonym właściwym pełnomocnictwem
  • Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali
  • Przygotowywanie i obsługa zebrań, projektów planów gospodarczych, planów remontów oraz projektów uchwał
  • Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów samorządowych
    w sprawach dotyczących nieruchomości
  • Weryfikacja umów związanych z obsługą nieruchomości
  • Inne czynności dotyczące administrowania nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową